Shi Tou Huang Zhi Xiang

Revision as of 16:02, 21 September 2014 by Diz (talk | contribs)
Huang Zhi Xiang

Shi Tou Huang Zhi Xiang is a Dan Cong Oolong. It is a varietal of Huang Zhi Xiang from Shi Tou town in Guandong, China.

See also

External links

Huang Zhi Xiang